Langer Thuis Wonen In Uw Vertrouwde Woning

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Steeds meer ouderen willen graag langer thuis wonen. Ze willen niet weg uit hun vertrouwde omgeving en zien op tegen de verhuizing naar een zorginstelling.

Wat kost het voor ouderen om langer thuis te wonen?

Om langer thuis te blijven, moeten er vaak aanpassingen gedaan worden in huis. Hier komen bepaalde kosten bij kijken, maar uiteraard hangen deze kosten erg af van de precieze aanpassingen. 

Moet er bijvoorbeeld een traplift gebouwd worden, of zijn enkele steunen genoeg? Daarnaast zijn er kosten verbonden aan eventuele hulp die moet worden ingeschakeld. Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan het wonen in een zorginstelling, maar deze kosten zijn vaak veel inzichtelijker. Daarom is het interessant om te weten welke kosten te verwachten zijn bij langer thuis wonen.

Lastiger om een goede zorginstelling te vinden voor ouderen

Door vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, maar het aantal beschikbare plaatsen in zorginstellingen neemt niet evenredig toe. Daarom is het soms lastig om een plaats in een fijne zorginstelling te vinden.

Buiten de mensen om die nog niet terecht kunnen in een zorginstelling, is er natuurlijk ook een groep die graag in de vertrouwde omgeving blijft wonen. Ook de Rijksoverheid stimuleert het langer thuis wonen. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat ouderen steeds langer thuis kunnen blijven wonen.

Wat hebben ouderen nodig om langer thuis te wonen?

Per persoon is het verschillend hoeveel aanpassingen er gedaan moeten worden in de woning. Vooral de gezondheid van de oudere is hierbij van belang. Waar voor de ene persoon enkele steunen bij de douche voldoende zijn, is in een ander huis een traplift nodig, wat een grote investering is. Is er geen trap in het huis, dan is er vanzelfsprekend geen traplift nodig.

Ook het rollator- of rolstoelvriendelijk maken van een woning kan noodzakelijk zijn. Het bedrag is dus erg verschillend per persoon en per woning. Naast aanpassingen van de woning, kunnen er ook andere dingen nodig zijn. Bijvoorbeeld hulp in huis, bij boodschappen of ondersteuning van een eventuele mantelzorger.

Hulp van de gemeente bij langer thuis wonen

Bij de gemeente kan een vergoeding worden aangevraagd binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er vindt een ‘keukentafelgesprek’ plaats, waarbij wordt gekeken wat de gemeente kan betekenen, welke woningaanpassingen en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn. 

Soms wordt er nog verder onderzoek gedaan, zoals een medisch of ergonomisch onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat het niet mogelijk is de woning op de juiste wijze aan te passen, dan wordt er in sommige gevallen een verhuisvergoeding aangeboden. Zijn er wel mogelijkheden, dan kan de gemeente ondersteuning bieden.

Vormen van ondersteuning voor ouderen

Als er aanpassingen aan de woning gedaan worden om thuis te kunnen blijven wonen, dan kunnen deze betaald worden vanuit eigen financiële middelen of vanuit een vergoeding van de gemeente. Veel andere vormen van ondersteuning worden vanuit de zorgverzekering vergoed.

De kosten voor ouderen om in hun eigen huis te blijven wonen, zijn dus per situatie zo verschillend dat hier geen uitspraken over gedaan kunnen worden. Op diverse websites op Internet kan worden berekend rond welk bedrag de kosten voor aanpassingen aan de woning zullen liggen.